METODUTBILDNINGAR

Assertive Continuing Care Protocoll (ACC)

ACC (The Assertive Continuing Care Protocol) är i första hand en eftervårdsmetodik som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Genom ett systematiskt arbete med och tillsammans med det sociala nätverket kan metoden hjälpa klienten att hålla sig nykter under den första kritiska tiden efter utskrivningen från primärvårdsbehandlingen.

ACC (The Assertive Continuing Care Protocol) är i första hand en eftervårdsmetod för ungdomar och unga vuxna. Metoden utvecklades av den amerikanska organisationen Chestnut Health Systems i Illinois och utformades inledningsvis för att användas tillsammans med A-CRA men det kan användas som eftervård för alla typer av behandlingsinsatser och även för vuxna. ACC rekommenderas även i Socialstyrelsens riktlinjer.

Nyckeln i metoden är ordet ”assertive” vilket betyder att behandlaren gör sitt yttersta för att nå klienten i hans/hennes hemmiljö och engagera dem i efterbehandlingen. Case-management ingår som ett obligatoriskt inslag. Oftast sker insatserna i nära samverkan med klientens familj och vänner. Metoden har ett starkt stöd i forskningen och har visat sig fungera också på klienter med samsjuklighet.

 

 • Nästa tillfälle hösten online:     Kontakta oss
 • Pris:  3000kr exkl. moms  (Privat inkl. moms)

Omfattning:

 • Distansutbildning: Två dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual.

Kurskod: ACCOHT24        (online)

A(CRA) för professionella (A(CRA)

Community Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin. Metoden är idag manualbaserad.

Adolescensen Community Reinforcement Approach, ACRA är en vidareutveckling av CRA och idagsläget utvärderat gentemot ungdomar och unga vuxna.

Båda metoderna rekommenderas av Socialstyrelsen gentemot behandling för personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoderna är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

Om utbildningen:

Under utbildningen går vi kort igenom vuxenpedagogik samt samtliga av A(CRA):s tekniker: funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter. Vi berör yrkesrådgivning, familjen samt utvecklingen av sociala kontakter som ersättning för drogen.

RevErea;s utbildare gör ett ytterligare tillägg i utbildningen genom att lägga in moment som att hantera starka känslor samt sug samt lyfter in flera tekniker för beteendeaktivering som inte ingår i metodernas grundmanualer. Kursdeltagaren ges möjlighet att själv få träna på att presentera teknikerna och genomföra dessa i rollspel.

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

Omfattning:

 • Distansutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Nästa tillfälle våren online:             27/5 – 28/5 + 11/6
 • Nästa tillfälle hösten online:          18/9 -19/9 + 11/10     
 • Pris:  4500kr exkl. moms  (Privat inkl. moms)

 

Kurskod: A(CRA)O3VT24        (online)  (Våren 2024)

Kurskod: A(CRA)O1HT24        (online)  (Hösten 2023)

Behandla samsjuklighet med KBT (BSMKBT)

Med samsjuklighet menas att det finns två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt och kräver insatser av flera aktörer samtidigt. Utbildningen riktas till de som ger ett behandlande stöd till individer med skadligt bruk, beroende och samtidig annan psykiatrisk samsjuklighet.

Om Utbildningen: Under utbildningen ges färdigheter att tillämpa delar av Tydliggörande Pedagogik, Acceptance och Commitment Therapy (ACT), Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och beteendeaktivering med ett transdiagnostiskt perspektiv.

Svensk manual och övningsbok av Liria Ortiz ingår i priset

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

Omfattning:

 • Distansutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Nästa tillfälle hösten Online:  7/11 – 8/11 + 29/11
 • Pris: 4500kr exkl. moms (privat inkl. moms)

Kurskod: BSMKBTOHT24     (online)

Byta Bana (Nytt krimprogram)  (BB)

Ett helt nytt och unikt program för Sverige. Framtaget för att möta samtiden och dess utveckling både på samhällsnivå och individnivå. Programmet är lämpligt på HVB, familjehem och i öppenvårdsformat. Denna specifika utbildning ger dig steg 1 och 2 i detta nya program. Hela programmet kommer att innefatta steg 1,2,3 och ev. 4.  

Att ha detta behandlingsprogram i anknytning till avhopparverksamhet kan ses som ett självklart val. 

Struktur: 

I grunden så är programmet uppdelat i olika steg som ju högre upp i stegen desto djupare förändring är målet. När det gäller det sakliga innehåller i varje steg så är indelningen i procedurer för att öka flexibilitet i programmet men att också låta förändringen i varje procedur ta den tiden som behövs för att befästa en förändring hos individen. En lektion kan således innehålla fler procedurer för att öka både inlärning och effektivitet. Och en procedur kan sträcka sig över flera lektioner. 

Kärnkomponenter: 

 • Kognitiv omstrukturering 
 • Attitydförändring 
 • Ökad självkontroll
 • Stärka prosocial självbild och självkänsla 
 • Social färdighetsträning 
 • Känsloreglering 
 • Moralisk prosocial utveckling 
 • Växande prosociala aktiviteter 
 • Sysselsättning 
 • Återfallsprevention   
 • Prosocialt schemaarbete 

Målgrupp: 

Programmet riktar sig till individer som riskerar eller har utvecklat en kriminell livsstil.  

Då med fokus på allmän kriminalitet. Specifika kriminella beteenden kommer löpande att utvecklas med tiden som utökade programsteg. 

I grunden är programmet utvecklat för vuxna men en ungdomsvariant är under utveckling 

När det gäller unga barn/tonåringar (9-14 år) så kommer ett specifikt påverkansprogram att utvecklas som är mer fokuserat på preventiva och beteendemässiga problem och med en starkt fokus på att jobba med vårdnadshavare parallellt. 

 Även ett specifikt föräldrarstödsprogram och anhörigprogram är under utveckling. 

Metodteori: 

Programmet står stabilt på evidens med KBT och MI som grund. Senare del i programmet vilar även på en schematerapeutisk grund då vi tror på en djupare förändring för både lyckad återintegrering i samhället och en djupare personlig utveckling och livskvalité. 

 

Kriminologisk teori: 

I grunden vilar programmet på Glenn D. Walters integrerade livstilssteori och underliggande grundläggande kriminologiska teorier men med ökad fokus på en djupare förändringsutveckling. Vi har utvecklat programmet enligt “Principer för effektiv behandling” utifrån riskprincipen, behovsprincipen och responsivitetsprincipen. (Andreassen, 2003)

Omfattning:

 • Distansutbildning: Fem dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00.   Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Nästa tillfälle hösten Online:     
 • Tillfälle 1:  4/9 – 6/9 + 26/9 – 27/9                         
 • Tillfälle 2:  20/11 – 22/11 + 12/12 – 13/12
 • Introduktionspris: 12 000 kr exkl. moms (privat inkl. moms)
 • Manual och övningsbok i form fysiskt format
 • Åhörarkopior av PPX i form av PDF

Kurskod: BBO1HT24     (online)

CRAFT för professionella (CRAFT)

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds till anhöriga till närstående med beroendeproblem. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Huvudmålen i CRAFT är:

 • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
 • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
 • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
 • Engagera närstående att påbörja behandling

 

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Om utbildningen: 3 dagars kurserna bygger på de 11 delar som ingår i CRAFT-programmet. Om man vill gå vidare och utbilda sig till CRAFT-terapeut är det dessa delar som man sedan certifierar sig i.

 

I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Som deltagare får du övningar som du kan använda i framtida möten med anhöriga och ett kurshäfte som summerar de olika delarna i CRAFT. Efter genomgången kurs delas kursintyg ut.

 

 • Första mötet – motiverade strategier
 • Förebyggande åtgärder mot våld i nära relationer
 • Strategier för att stärka den anhöriges livsområden
 • Funktionsanalys av närståendes droganvändning
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Att använda positiv förstärkning (belöningar)
 • Problemlösning
 • “Time-out” från positiv förstärkning
 • Naturliga konsekvenser av droganvändning
 • Föreslå närstående att påbörja behandling
 • Hemläxa

 

 

RevErea;s utbildare gör två ytterligare tillägg i utbildningen genom att lägga in moment som att hantera starka känslor samt lyfter in flera tekniker för beteendeaktiviering som inte ingår i metodens grundmanual. Kursdeltagaren ges möjlighet att själv få träna på att presentera teknikerna och genomföra dessa i rollspel.

 

Omfattning:

 • Platsutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna

 

 • Nästa tillfälle våren Online: 30/5 – 31/5 + 10/6
 • Nästa tillfälle hösten Online:   17/10 -18/10 + 13/11
 • Pris:  5000kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

 

Kurskod: CRAFTO2VT24          (Online)

Kurskod: CRAFTO1HT24          (Online)

12stegs behandling (12steg)

För första gången i Sverige ges en utbildning i tolvstegsbehandlingsmetodik baserad på den svenska översättningen av metodiken som tillämpades i Projekt Match. Den utvärderade tolvstegsmetodiken och som bland annat ligger till grund för prioriteringarna i de nationella riktlinjerna.

Tolvstegsbehandling har en lång historia och många vill se tolvsteg som den moderna beroendebehandlingens företrädare. Oavsett om det stämmer eller inte har tolvstegsbehandlingen satt ett tydligt avtryck i beroendevården och även kommit in i andra former av behandling. I de nationella riktlinjerna ges tolvsteg en hög prioritet gentemot ett flertal preparat och företrädesvis gentemot alkohol.

 

Under utbildningen tittar vi närmare på:

 

 • AA;s och tolvstegprogrammets historia – AA blir myndigt
 • De tolv stegen i sin helhet en inblick i Stora Boken
 • Manualen från Projekt Match
 • Behandlingens mål och vad klienten behöver förstå
 • Terapeutiska riktlinjer
 • Accepterande
 • Kapitulation
 • Deltagande på AA möten
 • Genogram
 • Möjliggörare
 • Folk, platser och saker
 • HALT
 • Moralisk inventering
 • Leva nykter
 • Anhöriga och anhörigsessioner

 

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 • Distansutbildning: 15 träffar där varje träff är ca 2 timmar med hemuppgifter mellan träffarna.

 

Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

 

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Kurskod: 12steg

Motiverande samtal (MI) 

 

           

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.  

MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola. 

 

Metoden har influerats av Prochaska och DiClementes teoretiska modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier. Enligt denna startar en förändringsprocess när en person av någon anledning börjar ifrågasätta exempelvis sin alkoholkonsumtion och känner motstridiga känslor (ambivalens) inför sitt drickande. Ambivalensen ses som en nödvändig faktor för förändring och MI handlar om att undersöka och främja denna. Tillsammans kartlägger man hur exempelvis drickandet påverkar det vardagliga livet och hur situationen stämmer överens med klientens önskemål och värderingar. Detta kan visa på en skillnad som hjälper klienten vidare i förändringsprocessen. 

 

Andra viktiga MI-principer är att: 

 • försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande 
 • inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför (engelska: roll with resistance) 
 • stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring. 

 

Behandlarens roll är sammanfattningsvis att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen. Det finns behandlingsmetoder som baseras på dessa principer, men i sig självt är MI snarare ett förhållningssätt för rådgivning. 

Om utbildningen: 

Omfattning: 

 • Distansutbildning: 3 dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna              

     

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe. 

Nästa tillfälle Online: Kontakta oss

Kurskod: MIOHT24

Motivationshöjande behandling (MET) 

MET (Motivationshöjande behandling) för behandling av alkoholproblem vänder sig till personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende.

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende är motivationshöjande behandling, den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholmissbruk- eller beroende. Manualen som finns för att genomföra MET är uppdaterad och användaranpassad. Den kan användas av personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende.

Om utbildningen:  Under utbildningen går vi igenom METs anda, samtliga screeningformulär, sammanställning, återkoppling samt fortsatt förändringsplan. Vi lyfter även in teorier om kontrollerat drickande och hur det kan hanteras både med en klient som kan och inte kan.    Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare. 

Omfattning: 

 • Distansutbildning: 2 1/2 dagar mellan 09:00 och 16:00/12:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna 

     

Nästa tillfälle På plats:  Mot förfrågan

 • Nästa tillfälle Online: 22/1 – 23/1 + 26/2(halvdag  09:00 – 12:00)
 • Pris:  4500kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe. 

Nästa tillfälle hösten Online: 30/10 – 31/10 + 6/12

Kurskod: METOHT24   (Online)

Grundkurs i Spelberoende (GSPB)

Ungefär 2% av svenska befolkningen beräknas ha problem med spel om pengar. Idag räknas spelberoende som ett likartat problem som alkohol- och narkotikaberoende. Genom åren har det skett en metodutveckling och det finns idag goda möjligheter till effektiv behandling av spelproblem. I dag finns två behandlingsmetoder mot spelproblem framtagna och vetenskapligt utvärderade. Dessa baserar sig på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

 

Om utbildningen: Utbildningen på totalt tre dagar ger en behandlare kunskaper om screening och identifikation av problembilden samt kunskap i behandling som grundar sig på KBT och MI.

Utbildningen omfattar såväl teoretiska inslag som praktiska övningar där deltagarna ges möjlighet att tillsammans diskutera och prova på olika färdigheter.

 

Innehåll:

 

 • Förklaringsmodeller för spelberoende
 • Genomgång av inlärningspsykologi och grundprinciper för KBT
 • Screeninginstrument för spelberoende
 • Spelandets funktion – kartläggning och alternativ
 • Att arbeta med tankefällor
 • Återfallsprevention och ekonomi
 • Manualer för KBT och spelberoende
 • Motiverande samtal vid spelberoende
 • Parallella problem och hur det kan integreras i behandling

 

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 • Distansutbildning sker via Teams (digitalt): Samma upplägg på 3(2+1) dagar. Mellan 09:00och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00

 

 

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

 

 • Nästa tillfälle online:  29/8 – 30/8 + 2/10
 • Pris:  4500kr  exkl. moms  (privat inkl. moms)

Kurskod: GSPBOHT24      (Online)                           

Återfallsprevention i substansbruk (ÅP-B)

Återfallsprevention skapades som ett komplement till traditionell kognitiv samtalsbehandling för personer med beroende och utformades av Alan Marlatt och Judith R Gordon och deras kolleger på University of Washington. Metoden beskrivs i handboken Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behavior (1985).

 

Handboken är bearbetad och översatt av Peter Wirbing och Liria Ortix.  “Återfallsprevention utifrån KBT och MI – vid problem med alkohol eller narkotika”(2022).

Återfallspreventiva samtal innebär att:

 • öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall
 • att kunden återhämtar sig och hanterar stress
 • att kunden blir mer medveten om konsekvenserna av att använda droger
 • bli bättre på att undvika risksituationerna för återfall och/eller hantera dem och hitta alternativ till att använda droger

Om Utbildningen:

Återfallsprevention bygger på beteendevetenskapliga teorier om hur våra beteenden styrs och påverkas. Samtalen fokuserar främst på att ge kunden en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro. Det sker vanligtvis efter att personen har tagit del av abstinensbehandling eller har slutat på egen hand. Samtalen inriktar sig på att uppmärksamma och bevara redan uppnådda goda resultat. Det gäller att lyfta fram och uppmärksamma de sätt som personen redan använder för att fortsätta leva drogfritt och att lära ut enkla nya sätt.

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

Omfattning:

 • Distansutbildning: 3 dagar (2+1)
 • Utbildningsdagarna är mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Hemuppgifter mellan träffarna.

 

 • Nästa tillfälle  våren online 20/5 -21/3 + 3/6
 • Nästa tillfälle  hösten online 3/10 – 4/10 + 1/11
 • Pris: 5000kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

Kurskod:

ÅPBER02VT24  (Online)

ÅPBERO1HT24    (Online)

Återfallsprevention i Kriminalitet (ÅPKRIM)

Återfallsprevention skapades som ett komplement till traditionell kognitiv samtalsbehandling för personer med beroende och utformades av Alan Marlatt och Judith R Gordon och deras kolleger på University of Washington. Metoden beskrivs i handboken Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behavior (1985).

 

Handboken är bearbetad och översatt av Peter Wirbing och Liria Ortix.  “Återfallsprevention utifrån KBT och MI – vid problem med alkohol eller narkotika”(2022).

 

 • Återfallspreventiva samtal innebär att:
 • öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall
 • att kunden återhämtar sig och hanterar stress
 • att kunden blir mer medveten om konsekvenserna av att använda droger
 • bli bättre på att undvika risksituationerna för återfall och/eller hantera dem och hitta alternativ till att använda droger

 

Om Utbildningen:

Återfallsprevention bygger på beteendevetenskapliga teorier om hur våra beteenden styrs och påverkas. Samtalen fokuserar främst på att ge kunden en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro. Det sker vanligtvis efter att personen har tagit del av abstinensbehandling eller har slutat på egen hand. Samtalen inriktar sig på att uppmärksamma och bevara redan uppnådda goda resultat. Det gäller att lyfta fram och uppmärksamma de sätt som personen redan använder för att fortsätta leva drogfritt och att lära ut enkla nya sätt.

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 

 • Distansutbildning: 3 dagar (2+1)
 • Utbildningsdagarna är mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Hemuppgifter mellan träffarna.
 •  

 

 • Nästa tillfälle online: Kontakta oss
 • Pris: 5000kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

 

 

Kurskod: ÅP-BOHT24    (Online)

Återfallsprevention i Ångest (ÅPÅNG)

Återfallsprevention skapades som ett komplement till traditionell kognitiv samtalsbehandling för personer med beroende och utformades av Alan Marlatt och Judith R Gordon och deras kolleger på University of Washington. Metoden beskrivs i handboken Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behavior (1985).

 

Handboken är bearbetad och översatt av Peter Wirbing och Liria Ortix.  “Återfallsprevention utifrån KBT och MI – vid problem med alkohol eller narkotika”(2022).

 

 • Återfallspreventiva samtal innebär att:
 • öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall
 • att kunden återhämtar sig och hanterar stress
 • att kunden blir mer medveten om konsekvenserna av att använda droger
 • bli bättre på att undvika risksituationerna för återfall och/eller hantera dem och hitta alternativ till att använda droger

 

Om Utbildningen:

Återfallsprevention bygger på beteendevetenskapliga teorier om hur våra beteenden styrs och påverkas. Samtalen fokuserar främst på att ge kunden en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro. Det sker vanligtvis efter att personen har tagit del av abstinensbehandling eller har slutat på egen hand. Samtalen inriktar sig på att uppmärksamma och bevara redan uppnådda goda resultat. Det gäller att lyfta fram och uppmärksamma de sätt som personen redan använder för att fortsätta leva drogfritt och att lära ut enkla nya sätt.

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 

 • Distansutbildning: 3 dagar (2+1)
 • Utbildningsdagarna är mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Hemuppgifter mellan träffarna.
 •  

 

 • Nästa tillfälle online: Kontakta oss
 • Pris: 5000kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

 

 

Kurskod: ÅP-BOVT24    (Online)                                 

Återfallsprevention i Spelande (ÅPSPEL)

Återfallsprevention skapades som ett komplement till traditionell kognitiv samtalsbehandling för personer med beroende och utformades av Alan Marlatt och Judith R Gordon och deras kolleger på University of Washington. Metoden beskrivs i handboken Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behavior (1985).

 

Handboken är bearbetad och översatt av Peter Wirbing och Liria Ortix.  “Återfallsprevention utifrån KBT och MI – vid problem med alkohol eller narkotika”(2022).

 

 • Återfallspreventiva samtal innebär att:
 • öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall
 • att kunden återhämtar sig och hanterar stress
 • att kunden blir mer medveten om konsekvenserna av att använda droger
 • bli bättre på att undvika risksituationerna för återfall och/eller hantera dem och hitta alternativ till att använda droger

 

Om Utbildningen:

Återfallsprevention bygger på beteendevetenskapliga teorier om hur våra beteenden styrs och påverkas. Samtalen fokuserar främst på att ge kunden en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro. Det sker vanligtvis efter att personen har tagit del av abstinensbehandling eller har slutat på egen hand. Samtalen inriktar sig på att uppmärksamma och bevara redan uppnådda goda resultat. Det gäller att lyfta fram och uppmärksamma de sätt som personen redan använder för att fortsätta leva drogfritt och att lära ut enkla nya sätt.

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 

 • Distansutbildning: 3 dagar (2+1)
 • Utbildningsdagarna är mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Hemuppgifter mellan träffarna.
 •  

 

 • Nästa tillfälle online Kontakta oss
 • Pris: 5000kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

 

 

Kurskod: ÅP-BOVT24    (Online)