Välj en sida

METODUTBILDNINGAR

Assertive Continuing Care Protocoll (ACC)

ACC (The Assertive Continuing Care Protocol) är i första hand en eftervårdsmetodik som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Genom ett systematiskt arbete med och tillsammans med det sociala nätverket kan metoden hjälpa klienten att hålla sig nykter under den första kritiska tiden efter utskrivningen från primärvårdsbehandlingen.

ACC (The Assertive Continuing Care Protocol) är i första hand en eftervårdsmetod för ungdomar och unga vuxna. Metoden utvecklades av den amerikanska organisationen Chestnut Health Systems i Illinois och utformades inledningsvis för att användas tillsammans med A-CRA men det kan användas som eftervård för alla typer av behandlingsinsatser och även för vuxna. ACC rekommenderas även i Socialstyrelsens riktlinjer.

 

Nyckeln i metoden är ordet ”assertive” vilket betyder att behandlaren gör sitt yttersta för att nå klienten i hans/hennes hemmiljö och engagera dem i efterbehandlingen. Case-management ingår som ett obligatoriskt inslag. Oftast sker insatserna i nära samverkan med klientens familj och vänner. Metoden har ett starkt stöd i forskningen och har visat sig fungera också på klienter med samsjuklighet.

Om utbildningen:

Under utbildningen

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

Omfattning:

 • Platsutbildning: Två dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: Två dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

 

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

A(CRA) för professionella (A(CRA)

Community Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin. Metoden är idag manualbaserad.

Adolescensen Community Reinforcement Approach, ACRA är en vidareutveckling av CRA och idagsläget utvärderat gentemot ungdomar och unga vuxna.

 

Båda metoderna rekommenderas av Socialstyrelsen gentemot behandling för personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoderna är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

 

Om utbildningen:

Under utbildningen går vi kort igenom vuxenpedagogik samt samtliga av A(CRA):s tekniker: funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter. Vi berör yrkesrådgivning, familjen samt utvecklingen av sociala kontakter som ersättning för drogen.

 

RevErea;s utbildare gör ett ytterligare tillägg i utbildningen genom att lägga in moment som att hantera starka känslor samt sug samt lyfter in flera tekniker för beteendeaktivering som inte ingår i metodernas grundmanualer. Kursdeltagaren ges möjlighet att själv få träna på att presentera teknikerna och genomföra dessa i rollspel.

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 • Platsutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

 

 

 • Nästa tillfälle Online. 4/12 – 6/12
 • Pris: 3500kr exkl. moms  (Privat inkl. moms)

 

 • Nästa tillfälle på plats. 23/10 – 25/10
 • Pris: 4500kr exkl. moms  (Privat inkl. moms

 

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual, dock inte onlineutbildningen. Hur du beställer står i mail  vid anmälan. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Kurskod: A(CRA)OHR23      (online)                                       A(CRA)PHT23      (på plats)

Behandla samsjuklighet med KBT (BSMKBT)

Med samsjuklighet menas att det finns två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt och kräver insatser av flera aktörer samtidigt. Utbildningen riktas till de som ger ett behandlande stöd till individer med skadligt bruk, beroende och samtidig annan psykiatrisk samsjuklighet.

 

Om Utbildningen: Under utbildningen ges färdigheter att tillämpa delar av Tydliggörande Pedagogik, Acceptance och Commitment Therapy (ACT), Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och beteendeaktivering med ett transdiagnostiskt perspektiv.

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

Omfattning:

 • Platsutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna. Sker i våra lokaler på n. Kungsgatan 1 i Gävle
 • Distansutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna

 

 

 • Nästa tillfälle Online: 18/10 – 20/10
 • Pris: 3500kr exkl. moms (privat inkl. moms)

 

 • Nästa tillfälle På plats:  2/10 – 4/10
 • Pris: 4500kr exkl. moms (privat inkl. moms)

 

All litteratur ingår i utbildningen inkl en svensk manual skriven av Liria Ortis.

 

Kurskod: BSMKBTOHT23     (online)                                        BSMKBTPHT23    (på plats)

CRAFT för professionella (CRAFT)

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds till anhöriga till närstående med beroendeproblem. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Huvudmålen i CRAFT är:

 • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
 • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
 • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
 • Engagera närstående att påbörja behandling

 

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Om utbildningen: 3 dagars kurserna bygger på de 11 delar som ingår i CRAFT-programmet. Om man vill gå vidare och utbilda sig till CRAFT-terapeut är det dessa delar som man sedan certifierar sig i.

 

I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Som deltagare får du övningar som du kan använda i framtida möten med anhöriga och ett kurshäfte som summerar de olika delarna i CRAFT. Efter genomgången kurs delas kursintyg ut.

 

 • Första mötet – motiverade strategier
 • Förebyggande åtgärder mot våld i nära relationer
 • Strategier för att stärka den anhöriges livsområden
 • Funktionsanalys av närståendes droganvändning
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Att använda positiv förstärkning (belöningar)
 • Problemlösning
 • “Time-out” från positiv förstärkning
 • Naturliga konsekvenser av droganvändning
 • Föreslå närstående att påbörja behandling
 • Hemläxa

 

 

RevErea;s utbildare gör två ytterligare tillägg i utbildningen genom att lägga in moment som att hantera starka känslor samt lyfter in flera tekniker för beteendeaktiviering som inte ingår i metodens grundmanual. Kursdeltagaren ges möjlighet att själv få träna på att presentera teknikerna och genomföra dessa i rollspel.

 

Omfattning:

 • Platsutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

 

 • Nästa tillfälle Online: 15/11 – 17/11
 • Pris:  3500kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

 

 

 • Nästa tillfälle På plats 22/11 – 24/11
 • Pris: 4500kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

 

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Kurskod: CRAFTOHT23          (Online)                       CRAFTPHT23           (På plats)

12stegs behandling (12steg)

För första gången i Sverige ges en utbildning i tolvstegsbehandlingsmetodik baserad på den svenska översättningen av metodiken som tillämpades i Projekt Match. Den utvärderade tolvstegsmetodiken och som bland annat ligger till grund för prioriteringarna i de nationella riktlinjerna.

Tolvstegsbehandling har en lång historia och många vill se tolvsteg som den moderna beroendebehandlingens företrädare. Oavsett om det stämmer eller inte har tolvstegsbehandlingen satt ett tydligt avtryck i beroendevården och även kommit in i andra former av behandling. I de nationella riktlinjerna ges tolvsteg en hög prioritet gentemot ett flertal preparat och företrädesvis gentemot alkohol.

 

Under utbildningen tittar vi närmare på:

 

 • AA;s och tolvstegprogrammets historia – AA blir myndigt
 • De tolv stegen i sin helhet en inblick i Stora Boken
 • Manualen från Projekt Match
 • Behandlingens mål och vad klienten behöver förstå
 • Terapeutiska riktlinjer
 • Accepterande
 • Kapitulation
 • Deltagande på AA möten
 • Genogram
 • Möjliggörare
 • Folk, platser och saker
 • HALT
 • Moralisk inventering
 • Leva nykter
 • Anhöriga och anhörigsessioner

 

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 • Platsutbildning: Fem dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: 15 träffar där varje träff är ca 2 timmar med hemuppgifter mellan träffarna.

 

Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

 

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Kurskod: 12steg

Motiverande samtal (MI) 

 

           

MI (Motiverande samtal) 

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende är 

Om utbildningen: 

Omfattning: 

 • Platsutbildning: Två dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna 
 • Distansutbildning: Två dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna 

  Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.   

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe. 

Kurskod: MI 

Motivationshöjande behandling (MET) 

 

            

MET (Motivationshöjande behandling) för behandling av alkoholproblem vänder sig till personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende.

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende är motivationshöjande behandling, den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholmissbruk- eller beroende. Manualen som finns för att genomföra MET är uppdaterad och användaranpassad. Den kan användas av personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende.

Om utbildningen:  Under utbildningen går vi igenom METs anda, samtliga screeningformulär, sammanställning, återkoppling samt fortsatt förändringsplan. Vi lyfter även in teorier om kontrollerat drickande och hur det kan hanteras både med en klient som kan och inte kan.    Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare. 

Omfattning: 

 • Platsutbildning: Två dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna 
 • Distansutbildning: Två dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna 

  Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.   

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe. 

Kurskod: MET  

Grundkurs i Spelberoende (GSPB)

Ungefär 2% av svenska befolkningen beräknas ha problem med spel om pengar. Idag räknas spelberoende som ett likartat problem som alkohol- och narkotikaberoende. Genom åren har det skett en metodutveckling och det finns idag goda möjligheter till effektiv behandling av spelproblem. I dag finns två behandlingsmetoder mot spelproblem framtagna och vetenskapligt utvärderade. Dessa baserar sig på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

 

Om utbildningen: Utbildningen på totalt tre dagar ger en behandlare kunskaper om screening och identifikation av problembilden samt kunskap i behandling som grundar sig på KBT och MI.

Utbildningen omfattar såväl teoretiska inslag som praktiska övningar där deltagarna ges möjlighet att tillsammans diskutera och prova på olika färdigheter.

 

Innehåll:

 

 • Förklaringsmodeller för spelberoende
 • Genomgång av inlärningspsykologi och grundprinciper för KBT
 • Screeninginstrument för spelberoende
 • Spelandets funktion – kartläggning och alternativ
 • Att arbeta med tankefällor
 • Återfallsprevention och ekonomi
 • Manualer för KBT och spelberoende
 • Motiverande samtal vid spelberoende
 • Parallella problem och hur det kan integreras i behandling

 

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 • Platsutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Första dagen på Teams online Nästa två dagar på plats. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning sker via Teams (digitalt): Samma upplägg på 3(1+2) dagar. Mellan 09:00och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00
 • Nästa tillfälle online:  6/11 – 7/11 + 20/11
 • Nästa tillfälle på plats: 12/10 – 13/10 + 26/10

 

Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

 

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

 

 • Nästa tillfälle online:  6/11 – 7/11 + 20/11
 • Pris:  3500kr  exkl. moms  (privat inkl. moms)

 

 • Nästa tillfälle på plats: 12/10 – 13/10 + 26/10
 • Pris:  4500kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

Kurskod: GSPBOHT23      (Online)                             GSPBPHT23       (På plats)

Återfallsprevention i substansbruk (ÅP-B)

Återfallsprevention skapades som ett komplement till traditionell kognitiv samtalsbehandling för personer med beroende och utformades av Alan Marlatt och Judith R Gordon och deras kolleger på University of Washington. Metoden beskrivs i handboken Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behavior (1985).

 

Handboken är bearbetad och översatt av Lars Saxon och Peter Wirbings. Återfallsprevention, färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel (2004).

 

 • Återfallspreventiva samtal innebär att:
 • öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall
 • att kunden återhämtar sig och hanterar stress
 • att kunden blir mer medveten om konsekvenserna av att använda droger
 • bli bättre på att undvika risksituationerna för återfall och/eller hantera dem och hitta alternativ till att använda droger

 

Om Utbildningen:

Återfallsprevention bygger på beteendevetenskapliga teorier om hur våra beteenden styrs och påverkas. Samtalen fokuserar främst på att ge kunden en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro. Det sker vanligtvis efter att personen har tagit del av abstinensbehandling eller har slutat på egen hand. Samtalen inriktar sig på att uppmärksamma och bevara redan uppnådda goda resultat. Det gäller att lyfta fram och uppmärksamma de sätt som personen redan använder för att fortsätta leva drogfritt och att lära ut enkla nya sätt.

 

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 

Omfattning:

 • Platsutbildning: Tre dagar (2+1) varav den sista är på Teams(digital)
 • Hemuppgifter mellan träffarna.
 • Utbildningsdagarna är mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: 3 dagar (2+1).

 

 • Nästa tillfälle online 30/10 -31/10 + 13/11
 • Pris: 4500kr exkl. moms  (privat inkl. moms)

 

 

 

 • Nästa tillfälle på plats: 27/11 – 28/11 + 11/12
 • Pris: 5500kr exkl. moms.  (privat inkl. moms)